Service Policy (นโยบายการให้บริการ)

 • เรื่อง เงื่อนไขการรับประกันสินค้า WORLDTECH/LEXIA กับทางตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัท จัดทำจดหมายแจ้งฉบับนี้ เพื่อแจ้งเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภท เงื่อนไขการรับประกัน มีดังต่อไปนี้

 • การรับประกันมีระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากทางบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

  • ค่าแรง : ฟรีค่าแรง 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากทางบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่าย
  • อะไหล่ : รับประกันอะไหล่เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าจากทางบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่าย (ระบุบนใบรับประกัน) กรณีที่มีการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ ให้ยึดระยะเวลาประกันตามระยะเวลาที่เหลือตามหมายเลขซีเรียลของเครื่อง
 • ท่านจะได้รับสิทธิตามใบรับประกัน ก็ต่อเมื่อท่านมีใบแจ้งหนี้หรือใบคำสั่งซื้อสินค้า หากคุณไม่มีใบแจ้งหนี้ ทางบริษัท สามารถตรวจสอบหมายเลขซีเรียลได้

  • หน้าจอสัมผัส = 6 เดือน
  • LCD = 6 เดือน หากหน้าจอ LCD มีเส้น, มี DOT ไม่มีการรับประกัน
  • เมนบอร์ด แบตเตอรี่, Adapter สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ = 6 เดือน
  • Accessory (DC Wire, USB CABLE , OTG , EARPHONE) = No have Warranty
  • DVD Loader = 8 เดือน
  • Car Charger = 3 เดือน
  • IC amplifier = 8 เดือน
  • Transistor amplifier = 12 เดือน
  • Double Din/ Single Din/ TV Case/ กล้อง / Heat sync amp= No have Warranty
  • อะไหล่ลำโพง= No Warranty
  • ลำโพง LCD TV = 12 เดือน
  • เลนส์กล้อง = 12 เดือน
 • การรับประกันตัวสินค้า ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายในตัวสินค้าอันเนื่องมาจาก

  • อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, จลาจล, น้าหกใส่ การใช้งานตัวสินค้าที่ไม่ตรงตามคาแนะนา คู่มือ หรือใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเกินปกติ จนทาให้แผ่นวงจรไหม้หรือไปทาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวสินค้า
  • การให้บุคคล หรือ บริษัทอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทเวิล์คเทค อีเล็คโทรนิค จากัด ทาการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้า
  • การรับประกันนี้ใช้ได้กับสินค้า WORLDTECH/LEXIA ที่นามายังประเทศไทย โดยบริษัท เวิล์ดเทค อีเล็คโทรนิค จากัด และจัดจาหน่ายโดย บริษัท ตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท เท่านั้น
  • การรับประกันจะมีผลเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยศูนย์บริการ WORLDTECH หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท
  • ใบรับประกันสินค้าไม่สามารถเปลี่ยนมือเริ่มต้นการรับประกันใหม่
  • การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการถอด-ติดตั้งออกจากตัวรถหรือส่งสินค้าไป-กลับศูนย์บริการ WORLDTECH ลูกค้าจะเป็นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมถึงความเสียหายและสูญหายระหว่างการขนส่ง