ความหมายและความแตกต่างของระบบ “Analog” และ “Digital”

          หลายคนคงจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูกันดีกับคำว่า “Analog” และ “Digital” แต่ก็ยังมีอีกหลายๆ คนที่ยังไม่เข้าใจและสงสัยกันอยู่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการกำเนิดเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ “สัญญาณ” หรือ “โทรคมนาคม” ขึ้นหลายอย่างเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างเบื้องต้นของ  2 คำนี้กันเลย

          สัญญาณอนาลอก (Analog Signal) หมายถึง สัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data) มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไป มีลักษณะเป็นเส้นโค้งต่อเนื่อง โดยการส่งสัญญาณแบบอนาลอกจะถูกรบกวนให้มีการแปลความหมายผิดพลาดได้ง่าย เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท์ เป็นต้น           สัญญาณดิจิตอล(Digital Signal) หมายถึง สัญญาณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง(Discrete Data) ที่มีขนาดแน่นอนซึ่งขนาดดังกล่าวอาจกระโดดไปมาระหว่างค่าสองค่า คือ สัญญาณระดับสูงสุดและสัญญาณระดับต่ำสุด ซึ่งสัญญาณดิจิตอลนี้เป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการทำงานและติดต่อสื่อสารกันเป็นค่าของเลขลงตัว โดยปกติมักแทนด้วย ระดับแรงดันที่แสดงสถานะเป็น “0” และ “1” หรืออาจจะมีหลายสถานะ ซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องระบบสื่อสารดิจิตอล มีค่าที่ตั้งไว้ (threshold) เป็นค่าบอกสถานะ ถ้าสูงเกินค่าที่ตั้งไว้สถานะเป็น “1” ถ้าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ สถานะเป็น “0” ซึ่งมีข้อดีในการท่าให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง  

Worldtech Electronic

Leave a Reply

Your email address will not be published.